Organizacja

Godziny otwarcia

• Przedszkola otwarte są w godzinach od 6:30 do 19:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

• Jedyne takie przedszkole, które jest czynne w soboty w godzinach 8:00 – 16:00.

• W Wigilię i Sylwestra przedszkola są nieczynne.

• W wakacje przedszkole jest czynne całe dwa miesiące w godzinach 6:30-17:00

*W sytuacjach szczególnych zapewniamy dziecku opiekę po godzinie 19:00 po wcześniejszym poinformowaniu wychowawcy lub dyrektora.

Małe grupy

3 małe grupy zawierające optymalną liczbą dzieci, która zapewnia im właściwy rozwój społeczny, możliwość nawiązania bliższych przyjaźni, indywidualne podejście nauczyciela do każdego dziecka oraz odpowiednie przygotowanie do szkoły.

Poobiedni wypoczynek

W grupach najmłodszych dzieci mają możliwość drzemki na wygodnych leżaczkach w towarzystwie bajek, słuchowiska, kołysanek.

Dzieci, które nie potrzebują snu mogą w tym czasie rysować, bawić się układankami lub słuchać bajek.

Organizacja dnia

6.30 – 8.00 - SCHODZENIE SIĘ DZIECI.

• zabawy indywidualne i w grupach,

• korzystanie z gier i układanek stolikowych,

• zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,

• utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,

• zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,

• czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę,

8.00 - 8.30 – ZABAWY INTEGRACYJNE

• zabawy integracyjne w grupach organizowane przez nauczyciela

• zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka rozmowy kierowane zgodnie z tematyka kompleksową oraz zainteresowaniami

8.30 – 9.30 ŚNIADANIE

• spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe,

• zestaw ćwiczeń porannych,

• przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk, • czynności samoobsługowe,

• doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,

• kulturalne zachowanie się przy stole

9.30 – 10.30 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE

w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową - uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 1/ obszarów edukacyjnych:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4. Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7. Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

8. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.

12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

10.30 – 11.00 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

• ubieranie się dzieci - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy - zachowanie kolejności zakładania odzieży,

• wdrażanie do samodzielności,

11.00 – 12.00 - ZABAWA

• zabawy dowolne na placu przedszkolnym,

• zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,

• spacery, wycieczki,

• zachowanie bezpieczeństwa,

• przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie

• w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,

12.00 – 12.30 – OBIAD

• wdrażanie dzieci do samoobsługi,

• wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,

• obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem,

• zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,

• pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,

• dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

12.30 – 14.00 - RELAKSACJA, DZIECI MŁODSZE LEŻAKOWANIE

• próby samodzielnego zdejmowania odzieży,

• odpoczynek poobiedni,

• słuchanie bajek relaksacyjnych,

• zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

• zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

14.00 – 14.15 – PODWIECZOREK

• wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,

• rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,

14.15 – 19.00 – REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELKI

• w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,

• praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,

• zajęcia specjalistyczne,

• zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

• prace porządkowe.

Urodziny w przedszkolu

W przedszkolu organizujemy indywidualne imprezy urodzinowe dla dziecka.

W sprawie zapisów i zasad rekrutacji prosimy dzwonić pod numer +48 515 406 883