Rekrutacja

Trwa rekrutacja
na rok szkolny 2017/2018

Zasady naboru dzieci w wieku przedszkolnym od 2 do 6 lat

Zapraszamy! ☺

Przez cały rok dzieci w wieku przedszkolnym od 2 do 6 lat wraz z Rodzicami do poznania naszego przedszkola.
W programie:

  • Zwiedzanie przedszkola
  • Poznanie oferty edukacyjnej
  • Harmonogramu dni
  • Kalendarza imprez
  • Poznanie kadry przedszkola

Adaptacja

Okres adaptacyjny odbywa się również przez cały rok.

Zapraszamy do kontaktu:
Tel: +48 515 406 883

Fragment Statut Przedszkola

§ 15 Zasady naboru:

01. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:

a) zapisy odbywają się każdego roku w terminie wyznaczonym przez Dyrektora placówki,
b) o przyjęciu dzieci do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń przy zachowaniu następujących zasad:
– pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające,
– rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola.

W ciągu roku szkolnego dzieci mogą być przyjmowane do przedszkola o ile są wolne miejsca.
Podstawą przyjęcia dziecka jest:

a)zgłoszenie dziecka w wyznaczonym terminie/ osobistym dostarczeniu przez rodzica / opiekuna „Karty zgłoszeniowej” do dyrektora przedszkola/
b)zapoznaniu się przez rodzica ze Statutem, Umową i Organizacją przedszkola
c)wpłata wpisowego ustalona przez organ założycielski,
d)podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznych.